Bosu-push-ups 2018-04-30T18:47:47+00:00

Class doing pushups